top of page

KONTRAKT TERAPEUTYCZNY

Wylecztraume.pl

Zarejestruj Blur

(W tym artykule zawarta jest przykładowa treść kontraktu terapeutycznego. Ostateczne brzmienie kontraktu może różnić się w zależności od indywidualnych ustaleń między klientem a terapeutą.)

Niniejszy kontrakt jest umową pomiędzy Tobą — klientem a terapeutą, która ma chronić interesy obu stron w trakcie procesu terapii. Terapię prowadzi Robert Bezdziecki — psycholog, psychotraumatolog oraz terapeuta EMDR. Przed rozpoczęciem terapii terapeuta musi udostępnić Ci treść kontraktu. W celu rozpoczęcia terapii wymagana jest Twoja zgoda na wszystkie zasady zawarte w kontrakcie. W przypadku braku Twojej zgody na określone zapisy w kontrakcie możliwe jest ich negocjowanie z terapeutą aż obie strony dojdą do porozumienia. W przypadku braku obustronnego porozumienia rozpoczęcie terapii nie jest możliwe.

1. Zasady organizacyjne

 1. Sesja terapeutyczna trwa 1 godzinę zegarową.

 2. Powiadamiaj terapeutę, jeśli przewidujesz spóźnienie na sesję. W innym przypadku terapeuta może opuścić gabinet po 15 minutach od planowanej godziny rozpoczęcia sesji.

 3. Twoje spóźnienie nie wydłuża czasu trwania sesji.

 4. Cena jednej sesji to 140 zł. Cena może ulec zmianie w trakcie trwania terapii. Terapeuta poinformuje Cię o tym, co najmniej 2 miesiące wcześniej.

 5. Płatności za sesję dokonuje się gotówką (na koniec sesji) lub przelewem (po zakończeniu sesji, ale przed rozpoczęciem kolejnej sesji).

 6. Odwołuj swoje sesje co najmniej 24 godziny przed planowaną godziną jej rozpoczęcia. W innym przypadku terapeuta pobiera pełną opłatę za odwołaną sesję. Uwaga: Ta zasada nie obowiązuje w przypadku nagłego i nieprzewidzianego zagrożenia zdrowia Twojego lub Twoich bliskich.

 7. Regularnie opłacaj zakończone sesje. W przypadku zaległości w płatnościach terapeuta może zakończyć terapię.

 8. Na Twoją prośbę terapeuta może wystawić fakturę na koniec miesiąca za wykonane usługi.

 9. Ważne dla Ciebie informacje przekazuj terapeucie drogą telefoniczną. Terapeuta korzysta z innych kanałów komunikacji (SMS, e-mail, komunikatory internetowe), ale nie może obiecać, że będzie monitorował je na bieżąco.

 10. Nie pal w gabinecie terapeutycznym.

 11. Możesz zaproponować zmianę w kontrakcie terapeutycznym. Zostanie ona wprowadzona, jeśli obie strony wyrażą na to zgodę.

 12. Na Twoją prośbę terapeuta może wystawić zaświadczenie o uczestniczeniu terapii lub jej zakończeniu.

2. Przebieg terapii

 1. Terapia rozpoczyna się od spotkań diagnostycznych (ok. 2-3 spotkania). W celu zrozumienia Twojego problemu terapeuta zada Ci kilka pytań i być może poprosi Cię o wypełnienie testów psychologicznych. Na tym etapie ustalisz wspólnie z terapeutą swój cel terapeutyczny oraz plan terapeutyczny.

 2. Cel terapii to oczekiwany przez Ciebie rezultat lub zmiana (np. większa zdolność radzenia sobie z lękiem, wzmocnienie umiejętności stawiania granic ludziom, którzy wykorzystują Twoją uległość itp.). Cel powinien być zaakceptowany przez Ciebie i terapeutę oraz realistyczny tzn. możliwy do osiągnięcia poprzez działanie terapii.

 3. Ustalony początkowy cel może ulec zmianie w trakcie terapii.

 4. Plan terapeutyczny zazwyczaj dzieli się na następujące fazy:

  1. Faza przygotowania i stabilizacji — W tej początkowej fazie nauczysz się doraźnych sposobów radzenia sobie z najbardziej przykrymi objawami oraz poznasz lepiej własne mocne strony.

  2. Faza przetwarzania wspomnień traumatycznych — w czasie tej fazy przyjrzysz się lepiej temu, jak trudne wydarzenia z Twojej przeszłości wywołały kłopotliwe dla Ciebie objawy, będziesz pracować nad zmniejszeniem ich nasilenia, a także nad wypracowaniem nowych sposobów reagowania na kłopotliwe dla Ciebie sytuacje.

  3. Faza wprowadzenia nowych umiejętności do codziennego życia — Jest to czas na przetestowanie zdobytych na terapii umiejętności w swoim codziennym życiu.

 5. Terapeuta wykorzystuje w czasie terapii metody, takie jak EMDR, elementy IFSMindfulness oraz relaksację. Czytaj więcej w sekcji 5. Metody.

 6. Skuteczność terapii zależy od zaangażowania terapeuty oraz Twojego.

 7. W czasie terapii możliwe jest nasilenie się doświadczanych przez Ciebie objawów lub pojawienie się nowych. Jest to normalne i będzie to miało tymczasowy charakter. Czytaj więcej w sekcji 4. Możliwe niepożądane skutki.

 8. W przypadku wystąpienia poważnego dyskomfortu psychicznego między sesjami możesz skontaktować się z terapeutą drogą telefoniczną w celu uzyskania wsparcia w stabilizacji emocjonalnej. Terapeuta jest dostępny pod telefonem każdego dnia do godziny 21.00. Korzystając z tego prawa nie nadużywaj prywatności terapeuty.

 9. W każdej chwili możesz przerwać terapię. Zakończenie terapii przed zrealizowaniem planu terapeutycznego może skutkować nawrotem kłopotliwych objawów.

 10. Niemożliwe jest prowadzenie terapii, jeśli znajdujesz się pod wpływem środków psychoaktywnych (np. alkohol, narkotyki). Terapeuta może zakończyć sesję terapeutyczną w momencie, gdy stwierdzi, że jesteś po spożyciu wspomnianych środków.

 11. Pojawienie się skłonności samobójczych lub innych zachowań autodestrukcyjnych u klienta oznacza konieczność przerwania terapii i skierowanie go na konsultację psychiatryczną oraz podjęcie terapii u innego specjalisty do czasu zażegnania kryzysu samobójczego.

 12. Po zakończeniu terapii istnieje możliwość umówienia się na darmowe spotkanie w celu oceny trwałości rezultatów terapii w terminie dogodnym dla Ciebie i terapeuty.

3. Obowiązki terapeuty

Obowiązkami terapeuty jest:

 1. Dbanie o Twoje poczucie bezpieczeństwa w czasie sesji terapeutycznych.

 2. Informowanie Cię o przebiegu, rokowaniach i konsekwencjach terapii w takim stopniu, aby umożliwić Ci podjęcie świadomej decyzji o kontynuowaniu terapii na każdym z jej etapów.

 3. Dochowanie tajemnicy zawodowej, z której zwolnić terapeutę może jedynie sąd lub uzasadnione podejrzenie, że Ty lub inna osoba znajdujecie się w sytuacji poważnego zagrożenia zdrowia lub życia.

 4. Stosowanie bezpiecznych metod, których skuteczność została naukowo udowodniona.

 5. Poinformowanie Cię, jeśli terapeuta planuje wykorzystać metody terapeutyczne, w których stosowaniu jest mało doświadczony.

 6. Stałe doszkalanie się i regularne korzystanie z superwizji (wsparcia bardziej doświadczonego terapeuty). Jeśli terapeuta omawia na superwizji Twój problem to ma obowiązek przedstawić go w sposób uniemożliwiający ujawnienie Twojej tożsamości.

 7. Zapewnianie Ci materiałów do zadań domowych, jeśli takie są potrzebne.

 8. Polecanie Ci innych specjalistów, którzy mają bardziej odpowiednie podejście do Twoich trudności lub większe doświadczenie w pracy nad problemem, który Cię dotyczy. Może się to zdarzyć przed rozpoczęciem terapii lub w trakcie jej trwania, gdy pojawią się wcześniej niesygnalizowane trudności.

 9. Pilnowanie przestrzegania kontraktu i omawianie wszelkich odstępstw od kontraktu z Twojej strony lub strony terapeuty.

4. Możliwe skutki niepożądane

Terapia metodą EMDR jest uważana za bezpieczną. Mimo tego wciąż można spodziewać się, że w czasie terapii wystąpią następujące niepożądane objawy:

 

 1. Mogą pojawić się przykre i natrętne wspomnienia o przeszłych traumatycznych wydarzeniach.*

 2. W trakcie sesji terapeutycznej mogą pojawić się nieprzewidziane przez klienta oraz terapeutę intensywne emocje oraz doznania cielesne.*

 3. Po zakończeniu sesji proces przetwarzania materiału związanego z wydarzeniem z przeszłości może być kontynuowany. W związku z tym mogą pojawiać się nowe przemyślenia, wspomnienia, emocje, doznania cielesne w czasie między sesjami.*

 4. Niektóre wspomnienia mogą ulec zmianie. Na skutek terapii możesz wspominać dane wydarzenie ze swojego życia w sposób mniej szczegółowy lub na odwrót — bardziej szczegółowo.

 5. W trakcie terapii możesz zmienić światopogląd pod wpływem światopoglądu terapeuty. Jeśli nie zgadzasz się ze światopoglądem terapeuty, masz prawo przerwać terapię i podjąć współpracę z innym specjalistą o poglądach zbliżonych do Twoich.

 

*Skutki uboczne od nr 1 - 3 mają charakter tymczasowy i z biegiem terapii powinny obniżyć swoje nasilenie lub zniknąć.

5. Metody

EMDR

ang. Eye Movement Desensitization and Reprocessing (Odwrażliwianie za pomocą ruchów gałek ocznych)

 

EMDR to podstawowa metoda terapeutyczna stosowana w gabinecie Wylecztraume.pl. Umożliwia ona ludziom leczenie objawów w tym emocjonalnego dyskomfortu, które są skutkami przykrych życiowych doświadczeń. Twórczyni EMDR - Francine Shapiro zakładała, że tak jak ciało ma zdolność gojenia ran, tak samo układ nerwowy człowieka ma naturalną zdolność leczenia urazów psychicznych. Czasem jednak, gdy układ nerwowy jest rozregulowany poprzez wpływ traumy, rana emocjonalna "jątrzy się" i powoduje cierpienie. Terapeuta EMDR przy pomocy protokołów i procedur wyuczonych na sesjach treningowych pomaga aktywować naturalną zdolność zdrowienia klientów.

 

Element ruchów gałek ocznych pojawia się podczas jednej z faz terapii nazywanej desensytyzacją (odwrażliwianiem). Klient proszony jest o skupienie uwagi na emocjonalnie trudnym materiale oraz o jednoczesne skupienie wzroku na ruchu ręki terapeuty (lub skupienie na innej formie stymulacji np. słuchowej lub dotykowej). Ma to ułatwić dostęp do sieci pamięciowej i wspierać przetwarzanie informacji w układzie nerwowym, aby negatywne skojarzenia związane z traumą zastąpić takimi, które ułatwią klientowi przystosowanie się do sytuacji życiowej po traumie. Po zakończonej sukcesem terapii EMDR można spodziewać się emocjonalnej ulgi, przeformułowania negatywnych myśli oraz obniżenia psychofizjologicznego pobudzenia.

 

EMDR jest obecnie rekomendowana m.in. przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) jako skuteczna terapia traumy.

Mindfulness

(Uważność)

 

Tak jak możemy chwilami być wielozadaniowi i skupiać się na wielu rzeczach naraz (np. na pracy i planowaniu następnych działań podczas wykonywania obowiązków domowych) możemy również nauczyć się umiejętności skupiania się na jednej rzeczy, która ma miejsce obecnie. Tym właśnie jest Mindfulness — koncentrowaniem się na tym, co jest tu i teraz. Z takiej formy koncentracji płyną korzyści zdrowotne. Twórca tej metody Jon Kabat Zin zbadał, że osoby ją praktykujące lepiej radziły sobie ze stresem po ukończeniu treningu. Praktyka Mindfulness pozwala żyć bardziej świadomie, ułatwia akceptowanie tego, co przynosi nam życie i uczy postawy wolnej od osądzania.

 

Praktykowanie Mindfulness polega na medytowaniu, czyli wykonywaniu ćwiczeń pomagających świadomie przenosić uwagę na różne elementy naszego doświadczenia np. na myśli, emocje, ciało czy na to, co obserwują nasze zmysły. Medytacja może być formalna (np. na poduszce, że skrzyżowanymi nogami i zamkniętymi oczami) lub nieformalna podczas wykonywania codziennych czynności (np. w czasie zmywania naczyń).

Relaksacja

Relaksacja to proces wchodzenia w stan relaksu — umiejętność przydatna szczególnie w początkowej fazie terapii. Pomaga doraźnie w kontrolowaniu przykrych objawów, z którymi ludzie zgłaszają się na terapię. Poprzez techniki wyobrażeniowe, oddechowe lub pracę z ciałem ułatwiają redukowanie stresu, obniżanie lęku oraz ułatwiają zasypianie.

1. Zasady organizacyjne
2. Przebieg terapii
3. Obowiązki terapeuty
4. Możliwe skutki niepożądane
5. Metody

Co chcesz teraz zrobić?

bottom of page